Regulamin

Przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Relax” w Zdworzu

I. Postanowienia Ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu przepisów BHP i ppoż..
 2. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. Nie zgłoszenie w recepcji dodatkowej osoby pozostającej w domku /polu namiotowym do godziny 21:00 równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba. Taką osobę również obowiązuje meldunek.
 3. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez oraz rozpalania ogniska bez zgody właścicieli ośrodka.

II. Zasady Zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem i warunkami rezerwacji.
 2. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 ,a kończy się o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  • Dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i uzupełnieniu karty meldunkowej,
  • Wniesienia opłat za pobyt w ośrodku według cennika,
  • Znajomości regulaminu ośrodka
 4. Karta meldunkowa zawiera dane : imię i nazwisko, nr. dowodu tożsamości lub PESEL, czas pobytu, nr rej. pojazdu.

Zgodnie z RODO dane są wyłącznie do dyspozycji właściciela obiektu. Uzyskane dane osobowe nie podlegają żadnemu przetwarzaniu. Obiekt nie prowadzi bazy danych. Dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone po zakończeniu sezonu.

 • W godzinach od 21.00 do 9.00 rano ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie, poprzez wcześniejszy kontakt z recepcją ośrodka.
 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
 • Będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • Które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
 • Które nie poinformowały ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych których jak nie zezwalamy.

W takich przypadkach również nie oddajemy wpłaconego zadatku za pobyt!

 • Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu ośrodka.
 • W domku jest możliwa tylko jedna „dostawka” (dostawka – dodatkowa osoba w domku, nie zapewniamy łóżek polowych ani materacy)
 • Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia, W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości fakt ten należy zgłosić personelowi ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
 • Zgubienie klucza przez gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
 • Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 • W domkach zabrania się w szczególności:
 • Palenia tytoniu,
 • Rozpalania grilli jednorazowych w domku, na balkonie, lub na trawie przed budynkiem,]
 • Wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
 • Pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 • Nie wolno używać grzałek, urządzeń gazowych nie stanowiących wyposażenia.
 • W chwili wcześniejszego opuszczenia domku lub pola namiotowego nie zwracamy kosztów pobytu, natomiast jest możliwość odebrania doby w określonym terminie
 1. Dla gości zameldowanych (również na polu kempingowym) udostępnia się ujęcia wody, oświetlenie, toalety i prysznice a korzystanie ,a z nich jest bezpłatne.
 2. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:
  • kopania rowów i dołów,
  • niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
  • niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania,
  • rozpalania ognisk w miejscu nie przeznaczonym do tego,
  • używanie grilli jednorazowych lub nisko stojących.
  • używanie różnorakich przedłużaczy „własnej roboty” lub niespełniających odpowiednich A-testów.
  • używanie przedłużacza z „jednego gniazdka” w celu zapewnienia zasalania na więcej niż jedna załogę
  • nie ma możliwości podłączenia się do źródła zasilania bez przedłużacza, w częstym scenariuszu „tylko naładowania telefonu” lub powerbanka , zaleca się zgłoszenia do recepcji.

NIE PRZYJMUJEMY REZERWACJI I NIE OBSŁUGUJEMY  IMPREZ ZORGANIZOWNYCH TYPU KAWALERSKI/WIECZORKI PAŃIEŃSKIE ITP, PRÓBA OSZÓSTWA BĘDZIE SKUTKOWAŁA Z USUNIĘCIEM Z OŚRODKA.

III. Przepisy Porządkowe

 1. Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych gości oraz mieniu ośrodka.
 2. Cisza nocna obowiązuje  w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
 3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji
 6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Przed opuszczeniem Ośrodka powinno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.
 10. Wczasowicze dbają o zachowanie spokoju, umożliwiając sobie i innym właściwy wypoczynek.
 11. Zabrania się grillowania na plaży.
 12. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka pozostają pod wyłączną opieką i nadzorem swoich rodziców.
 13. Bezwzględny zakaz kąpania psów w jeziorze.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na terenie Ośrodka , brama wjazdowa zostaje zamknięta pomiędzy godz. 21:00 – 7:00. W tym czasie wjeżdżać i wyjeżdżać z terenu mogą jedynie pojazdy osób zameldowanych.
 15. .W ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe za opłatą. Właściciel posiadający zwierzęta powinien :
  • Posiadać aktualną książeczkę szczepień,
  • Smycz,
  • Kaganiec (jeśli jest wymagany) ,
  • Sprzątać nieczystości oraz wyprowadzać zwierzęta wyłącznie na smyczy .
 16. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

IV. Zasady parkowania pojazdów

 1.  Osoby wjeżdżające na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu:
  • Osoby zakwaterowane posiadają możliwość parkowania przy wynajętym domku
  • Osoby korzystające wyłącznie z plaży, posiadają wyznaczony parking na placu ośrodka z godnie z oznaczeniem.
  • Osoby na polu kempingowym posiadają możliwość postawianie pojazdu przy swoim namiocie/przyczepie.

3.Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zgoda na udostępnianie wizerunku

Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka Wypoczynkowego RELAX w Zdworzu . Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

        VI. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022r.

Regulamin rezerwacji pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Relax w Zdworzu.

 1. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Relax w Zdworzu.
 3. Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48  (24) 261-40-88, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: m.jedrzejewska1@op.pl lub osobiście. Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu.

Wypłaty należy dokonać na konto bankowe :

Bank PKO B.P.Oddział Gostynin

90 1020 3974 0000 5902 0255 6421

 • W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji:
  • treść obowiązkowa – „zadatek”
  • termin rezerwacji
  • Imię i Nazwisko osoby, na którą jest dokonana rezerwacja wstępna.
 • Po dokonaniu wpłaty zadatku paragon zadatkowy, która zostanie rozliczona przy dokonywaniu płatności za cały okres pobytu. Jeśli odbiorcą faktury ma być inna osoba (lub firma) niż wpłacająca zadatek, prosimy o podanie tej informacji w treści przelewu.
 • Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
 • Zadatek musi być wpłacony w ciągu 48 h  od dnia utworzenia rezerwacji. Dopłata do całości za pobyt następuje w recepcji w pierwszym dniu pobytu.
 • W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 3  dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przysłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: m.jedrzejewska1@op.pl w celu weryfikacji.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego.
 • Rezerwacja ważna jest do godz. 15.00 pierwszego dnia planowanego pobytu. W przypadku późniejszego przyjazdu prosimy o poinformowanie o tym fakcie niezwłocznie.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek nie jest zwracany za niewykorzystany pobyt.
 • Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Relax  w Zdworzu, opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Relax Zdwórz oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 • Ośrodek Wypoczynkowy Relax w Zdworzu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.
 • Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.01.2022r.